Την έκδοση ομολογιακού δανείου έως 15 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 220.800 ευρώ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας Πλαίσιο Computers που πραγματοποιήθηκε εχθές (16 Δεκεμβρίου). 

Αναλυτικότερα, η συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την έκδοση από την εταιρεία ενός ή/και περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων ποσού μέχρι 15.000.000 ευρώ, με ιδιωτική τοποθέτηση, και ταυτόχρονα παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση να προβεί στην κατάρτιση και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εγγράφων εν γένει καθώς και στη διενέργεια όλων των πράξεων, δηλώσεων και δικαιοπραξιών, οι οποίες κρίνονται σκόπιμες, αναγκαίες, κατάλληλες και ενδεδειγμένες για την προσήκουσα υλοποίηση της διαδικασίας. 

Επίσης ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 220.800 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση: α) των αφορολόγητων αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013, ποσού 143.798,97 ευρώ και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού 77.001,03 ευρώ, η οποία αύξηση θα πραγματοποιηθεί μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας κατά 0,01 ευρώ, ήτοι από 0,32 ευρώ σε 0,33 ευρώ. 

Τέλος αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 16.12.2016, κατ’ ανώτατο όριο 662.400 κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3% του συνόλου των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας, με εύρος τιμών αγοράς τα 3,00 ευρώ ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα 10,00 ευρώ ανά μετοχή (ανώτατο όριο).