Την έκδοση ενός η περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων έως του συνολικού ύψους των 150 εκατ. ευρώ, πλέον των σήμερα υφισταμένων ανεξόφλητων δανείων ύψους 17 εκατ. ευρώ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα. 

Επίσης ενέκρινε την προσθήκη στο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε εργαζομένους και στελέχη της εταιρείας όρου σχετικού με την λήξη του προγράμματος στις 30 Ιουνίου του έτους 2025. 

Τέλος, ενέκρινε την εκλογή του Οικονόμου Χρήστου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος Σουριαδάκη Εμμανουήλ.