Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Mevaco Μεταλλουργική ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα. 

Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 525.000 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση: α) σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013, ποσού 209.632,84 ευρώ και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού 315.367,16 ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από 0,90 ευρώ σε 0,95 ευρώ δι' εκάστη μετοχή. 

Επίσης, ενέκρινε ομόφωνα την σχετική, ενόψει των ληφθεισών αποφάσεων, τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας στην μορφή ακριβώς που είχε δημοσιευθεί και ανακοινωθεί από την εταιρεία.