Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 9.180.000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΕΓΕΚ, διαιρούμενο σε απλές ομολογίες σε φυσική μορφή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση σκοπός της έκδοσης του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων της εταιρείας. 

Το δάνειο πρόκειται να καλυφθεί από τα τραπεζικά ιδρύματα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, ως ομολογιούχους δανειστές, σύμφωνα με τους συνήθεις όρους χορηγήσεων και εξασφαλίσεων σε παρόμοιες συμβάσεις.