Την έκδοση κοινού, μη μετατρέψιμου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δάνειου ύψους έως 12.000.000 ευρώ, σε αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, αποφάσισε η συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΒΙΣ ΑΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα. 

Επίσης, η γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να διαπραγματευθεί και αποφασίσει τους ειδικότερους όρους εκδόσεως του δανείου, να ορίσει τους εκπροσώπους της, που θα υπογράψουν την σχετική σύμβαση με τα πιστωτικά ιδρύματα που θα επιλεγούν να καλύψουν το δάνειο ως ομολογιούχοι δανειστές, καθώς και τις ομολογίες και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο με το δάνειο και τις εξασφαλίσεις αυτού.