Η Alpha Bank ανακοινώσε ότι συστήνει κοινοπραξία με την ισπανική εταιρία Aktua Soluciones Financieras με σκοπό τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων.

 Η Alpha Bank, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, υπέγραψε σήμερα μνημόνιο συνεργασίας με την Aktua Soluciones Financieras, μία από τις μεγαλύτερες ισπανικές εταιρίες διαχειρίσεως δανείων σε καθυστέρηση, με σκοπό τη σύσταση στην Ελλάδα μίας καινοτόμου κοινοπραξίας με ανάλογο αντικείμενο, την Aktua Hellas.

 Στην υπό ίδρυση εταιρία θα συμμετέχουν η Alpha Bank με ποσοστό 45% και η Aktua, καθώς και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, με ποσοστό 55%. Βάσει των όρων συνεργασίας και υπό την αίρεση λήψεως των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων και υπογραφής σχετικών συμβάσεων, η Aktua Hellas θα συνάψει μακροπρόθεσμη σύμβαση με την Alpha Bank για τη διαχείριση σημαντικού τμήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τραπέζης.

 Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Aktua Hellas θα έχει ως βασικό αντικείμενο εργασιών τη διαχείριση δανείων σε καθυστέρηση δίδοντας έμφαση στην προώθηση φιλικών διακανονισμών και στην εξεύρεση συναινετικών λύσεων. Η Alpha Bank θα συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο στη διαχείριση των εν λόγω δανείων και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Πελατών της. Η Aktua θα αξιοποιήσει τη σημαντική εξειδίκευση που διαθέτει στη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού αυτού του είδους, εφαρμόζοντας δοκιμασμένες διαδικασίες και λύσεις που βασίζονται σε εξελιγμένα συστήματα πληροφορικής, εξειδικευμένες ομάδες στελεχών και στην προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους Πελάτες. Η σύσταση της Aktua Hellas αποτελεί μία πρωτοποριακή κίνηση για την ελληνική αγορά και βασίζεται στην ισχύ και την εμπειρία των μετόχων της.

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:

 "Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην πορεία ανακάμψεως του χρηματοπιστωτικού συστήματος και εν γένει της Ελληνικής Οικονομίας. Η σύσταση της Aktua Hellas αποδεικνύει τη διαρκή προσήλωση της Τραπέζης στη χρήση προηγμένης τεχνολογίας και αποτελεσματικών λειτουργικών συστημάτων. Η συμφωνία συνιστά άλλο ένα επιτυχημένο δείγμα καινοτομίας προς όφελος των Πελατών μας, μέσω της συνάψεως στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς καταξιωμένες εταιρίες που διαμορφώνουν νέα δεδομένα στην αγορά".

 Ο ιδρυτής και CEO της Aktua κ. Enrique Dancausa Treviño σχολίασε:

 "Η Aktua θα συνεισφέρει τη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων στοιχείων ενεργητικού. Είμεθα πεπεισμένοι ότι αυτή η μακροπρόθεσμη συνεργασία θα δημιουργήσει νέα πρότυπα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών παρακολουθήσεως και διαχειρίσεως δανείων στην Ελλάδα".

 Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Aktua είναι πρωτοπόρος στην παροχή υπηρεσιών παρακολουθήσεως και εξυπηρετήσεως δανείων (special servicing) στην Ισπανία και ιδρύθηκε το 2008 από τον Όμιλο Santander. Παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες στους τομείς της διαχειρίσεως δανείων, της διαχειρίσεως ακινήτων και πιστώσεων, καθώς και της εμπορικής αξιοποιήσεως και πωλήσεως μεγάλου εύρους ενσώματων στοιχείων ενεργητικού σε όλη την ισπανική επικράτεια. Mε 400 εξειδικευμένα στελέχη και 30 γραφεία, διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας 14,2 δισεκ. ευρώ. Μεταξύ των πελατών της συγκαταλέγονται τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα της Ισπανίας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

TAGS