Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος ΑΕ (Audiovisual) με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, που αποφασίστηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 25.07.2014.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά 20.000.001 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό κάλυψης 100%.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 23.12.2014 απόφασή του. Με την αύξηση αυτήν εκδόθηκαν 28.571.430 νέες προνομιούχες μετοχές σειράς β' άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ εκάστη, οι οποίες δεν θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο ΧΑ.

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 71.993.230,40 ευρώ και διαιρείται σε 45.457.464 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ η καθεμία οι οποίες είναι εισηγμένες στο ΧΑ και 57.390.008 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ η καθεμία, οι οποίες δεν θα είναι εισηγμένες στο ΧΑ. Οι παραπάνω μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ενσωματωθούν στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 (01/01 -31/12/2014).