Εμπόδιο για την ενίσχυση των επενδύσεων αποτελεί το υψηλό μερίδιο που καταλαμβάνει στο ΑΕΠ της χώρας η ιδιωτική κατανάλωση, εκτιμά η Eurobank στην εβδομαδιαία της ανάλυση. 

Σύμφωνα με την ανάλυση, το 2013 το ελληνικό μερίδιο ιδιωτικής κατανάλωσης ήταν της τάξης του 71,21% ενώ το αντίστοιχο μέγεθος στην ευρωζώνη ήταν της τάξης του 56,92%. 

Η σημαντική απόκλιση ανάμεσα στο ελληνικό μερίδιο ιδιωτικής κατανάλωσης (% του ΑΕΠ) και στο αντίστοιχο μέγεθος των οικονομιών της ευρωζώνης, σημαίνει ότι στην ελληνική οικονομία οι εγχώριοι πόροι που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις εγχώριες επενδύσεις είναι σχετικά πολύ μικρότεροι σε σύγκριση με τους αντίστοιχους των υπολοίπων οικονομιών, αναφέρεται στην ανάλυση.

Υψηλοί ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης, χαμηλό κόστος δανεισμού, πιστωτική επέκταση και συσσώρευση πλούτου αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες ενίσχυσης της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά την διάρκεια των ετών 2001-2009. 

Η ελληνική οικονομία το 2009 είχε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ιδιωτικής κατανάλωσης (κατά κεφαλήν) ανάμεσα στην ομάδα των χωρών της ευρωζώνης. Το ίδιο μέγεθος το 2013 ήταν το δεύτερο μικρότερο μετά την οικονομία της Πορτογαλίας, επισημαίνεται.