Σε ποσοστό 66,24% επί του συνόλου κοινών μετοχών εκδόσεως της Alpha Bank ανέρχεται την 31/12/2014 το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατέχει 8.458.859.579 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές της Τράπεζας.

Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επί των ανωτέρω μετοχών υπόκειται στους διαλαμβανομένους στο άρθρο 7α του N.3864/2010 περιορισμούς. Στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαπραγματεύονται 4.310.200.279 κοινές μετοχές της Τραπέζης. Ο αριθμός αυτός θα χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους στον υπολογισμό των ποσοστών συμμετοχής τους βάσει του N.3864/2010.