Την έγκρισή της στο «επενδυτικό πακέτο Γιουνκέρ» ύψους 315 δισ. ευρώ έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα. 

Η Κομισιόν έδωσε την έγκρισή της στις προτάσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το οποίο θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Επιδίωξη είναι το Ταμείο να κινητοποιήσει 315 δισ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις για ευρυζωνικά δίκτυα και για δίκτυα ενέργειας με έμφαση στις μικρότερες επιχειρήσεις με λιγότερους από 3.000 εργαζόμενους.

Όπως προκύπτει από την πρόταση, Ταμείο θα χρηματοδοτεί έργα με υψηλότερο προφίλ κινδύνου μεγιστοποιώντας έτσι τις επιπτώσεις των δημόσιων δαπανών και την απελευθέρωση των ιδιωτικών επενδύσεων. Προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στο ΕΤΣΕ, ενώ η συμμετοχή είναι επίσης ανοικτή και σε τρίτους , όπως οι εθνικές τράπεζες ή υπηρεσίες του δημοσίου που ανήκουν ή ελέγχονται από τα κράτη - μέλη , φορείς του ιδιωτικού τομέα και φορείς εκτός της Ένωσης με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης των υφιστάμενων συντελεστών.

Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την ευνοϊκή μεταχείριση των κρατών μελών στο πλαίσιο των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπεται ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών στο Ταμείο δεν θα υπολογίζονται κατά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής προσαρμογής και ειδικότερα σε ότι αφορά το έλλειμμα και το χρέος. 

Αυτή η ρύθμιση θα ισχύει για όλα τα κράτη μέλη , είτε στο προληπτικό ή διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου. Για τις χώρες που επωφελούνται από την λεγόμενη «ρήτρα επενδύσεων» θα υπάρχει επίσης ευνοϊκότερη αντιμετώπιση στο πλαίσιο του Συμφώνου.

Σε ότι αφορά τη διακυβέρνηση του ΕΤΣΕ θα δημιουργηθεί Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα αποφασίζει σχετικά με το γενικό προσανατολισμό , τις κατευθυντήριες γραμμές για τις επενδύσεις, το προφίλ κινδύνου, τις στρατηγικές πολιτικές και την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου , σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. 

Εξάλλου, η πρόταση θεσπίζει ένα Ταμείο Εγγυήσεων ΕΕ, το οποίο θα παρέχει ρευστότητα για τον προϋπολογισμό της Ένωσης έναντι των ενδεχόμενων ζημιών που προκύπτουν από την EΤΣΕ στην υποστήριξη έργων. Τα ταμείο θα φτάσει σταδιακά τα 8 δισ. ευρώ το 2020 μέσω των πληρωμών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ . Αυτό απαιτεί τροποποίηση του προϋπολογισμού 2015 της ΕΕ , η οποία θα δημιουργήσει τις αναγκαίες νέες γραμμές του προϋπολογισμού με τη μεταφορά 1,360 δισ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 10 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών σε αυτές τις νέες γραμμές.