Αρχίζει από την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας Mevaco στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι 0,95 ευρώ ανά μετοχή. 

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Mevaco AE που πραγματοποιήθηκε την 18η Δεκεμβρίου 2014, αποφάσισε μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 525.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση: 

α) των αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίσθηκαν με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013, ποσού 209.632,84 ευρώ και 

β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 315.367,16 ευρώ. 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρείας κατά το ποσό των 0,05 ευρώ ήτοι από 0,90 ευρώ σε 0,95 ευρώ. 

Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 9.975.000,00 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 10.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,95 ευρώ εκάστης.