Στα ίδια επίπεδα με το γ΄τρίμηνο του 2013 κινήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το τρίτο τρίμηνο του 2014, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το εισόδημα αυξήθηκε οριακά κατά 0,03% στα 31,17 δισ. ευρώ ενώ η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 2,3%- από 32,6 δισ. ευρώ σε 33,3 δισ. ευρώ. 

Αντιθέτως σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ οι ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν κατά 15,6% (από 1,8 δισ. ευρώ σε 1,5 δισ. ευρώ), ενώ το ποσοστό των επενδύσεων προς την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ήταν 10,2% από 12,1% το γ΄ τρίμηνο του 2013. 

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών ήταν -7% το γ΄ τρίμηνο πέρυσι από -4,6% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

Στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών καταγράφηκε πλεόνασμα 4 δισ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 3,1 δισ. ευρώ το 2013. Αυτό είναι αποτέλεσμα της αύξησης των εξαγωγών κατά 1,1%, που υπερκάλυψε την κατά 0,2% αύξηση των εισαγωγών. 

Τέλος, οι καθαρές δανειακές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχονταν σε 394 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2014 από 1,6 δισ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2013.