Ολοκληρώθηκε η μείωση κεφαλαίου της εταιρείας FHL Η. Κυριακίδης. Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 23.245.162,92 ευρώ και διαιρείται σε 23.719.554 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα οχτώ λεπτών (0,98) η κάθε μία.

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 3ης Δεκεμβρίου 2014 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 740.155,78 ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 24.474.815 σε 23.719.554 ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 755.261 ιδίων μετοχών της εταιρείας (που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση της από 17.12.2012 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων). 

Η απόφαση της εταιρείας ορίστηκε ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής των άνω μετοχών από το ΧΑ η 4η Φεβρουαρίου 2015. Από αυτή την ημερομηνία παύει η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 755.261 μετοχών, οι οποίες και ακυρώνονται.