Αρχίζει την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρείας Πλαστικά Θράκης. 

Οι μετοχές θα διαπραγματεύονται με τη νέα ονομαστική αξία 0,66 ευρώ ανά μετοχή μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των 7.215.139,20 ευρώ με κεφαλαιοποίηση: α) μέρους των αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίσθηκαν με βάση το ν. 2238/1994 ποσού 6.839.561,31 ευρώ και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 375.577,89 ευρώ. 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρείας κατά το ποσό των 0,16 ευρώ, ήτοι από 0,50 ευρώ σε 0,66 ευρώ. 

Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 29.762.449,20 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 45.094.620 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,66 ευρώ εκάστης.