Δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας εξήγγειλε για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Στόχος είναι η άντληση 875 εκατ.ευρώ, ενώ παράλληλα με τη δημοπρασία, το υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους.

Οι τρόποι απόκτησης των τίτλων από φυσικά πρόσωπα είναι:

1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής. Η περίοδος εγγραφών αρχίζει την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες.