Την ανάγκη να επιτευχθούν ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης υπογραμμίζει η Eurobank στο εβδομαδιαίο δελτίο της.

Οι αναλυτές παράλληλα να διαπιστώνουν ότι η ανεργία παραμένει υψηλή και ο αποπληθωρισμός συνεχίζεται.

Συγκεκριμένα, επισημαίνουν ότι στο 4ο τρίμηνο του 2014 ο ετήσιος ποσοστιαίος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 1,55% (εκτιμήσεις, μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία). Με βάση αυτά τα στοιχεία, για το 2014 ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης ήταν της τάξης του 0,87%.

Τονίζουν ότι μετά τη σταθεροποίηση το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι προς την επίτευξη ισχυρών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης.

Οι αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ακόμη ότι όσο δεν προχωράει η προώθηση και η εφαρμογή των δομικών αλλαγών οι οποίες αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της χρήσης των παραγωγικών συντελεστών, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα η ελληνική οικονομία να εισέλθει σε μια παγίδα «μακροχρόνιας στασιμότητας».

Παραθέτουν συγκεκριμένα, πρόσφατη έκθεσή του (Going for Growth 2015) ο ΟΟΣΑ, στην οποία τονίζεται πως οι ελληνικές μεταρρυθμίσεις που έχουν προτεραιότητα αφορούν την ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας, την κατάργηση εμποδίων στον ανταγωνισμό, τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του φορολογικού συστήματος.