Αυξημένο πλεόνασμα ύψους σχεδόν 1,7 δισ. ευρώ κατέγραψε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας το 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η αύξηση του πλεονάσματος στα 1,65 δισ. ευρώ, από 1,08 δισ. ευρώ το 2013, αντανακλά την αύξηση του πλεονάσματος στο Ισοζύγιο Υπηρεσιών κατά 2,8 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών να εμφανίσει πλεόνασμα 1,8 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 251 εκατ. ευρώ το 2013.

Το εμπορικό έλλειμμα της χώρας αυξήθηκε πέρυσι κατά 714 εκατ. ευρώ, καθώς η μικρή αύξηση των εξαγωγών κατά 4,8% υπεραντισταθμίστηκε από την αύξηση των εισαγωγών κατά 916 εκατ. ευρώ.

Η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 2,8 δισ. ευρώ για το 2014 οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές, μεταφορικές, αλλά και λοιπές υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους σημείωσαν άνοδο κατά 10,6% σε σύγκριση με εκείνες του 2013, αντανακλώντας άνοδο κατά 23% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων περιορίστηκε κατά 233 εκατ. ευρώ το 2014, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους. Το 2014, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε πλεόνασμα 4,2 δισ. ευρώ, κατά 38 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του 2013.

Το 2014, σημειώθηκε καθαρή εισροή άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα από μη κατοίκους ύψους 1,6 δισ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή 7,0 δισ. ευρώ, καθώς η καθαρή εκροή (8,9 δισ. ευρώ) για επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό αντισταθμίστηκε εν μέρει από την άνοδο των υποχρεώσεων (1,9 δισ. ευρώ). Η τελευταία ήταν αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων (8,2 δισ. ευρώ), η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.