Οι εξαγωγές και η ιδιωτική κατανάλωση ήταν οι κινητήριες δυνάμεις του θετικού ρυθμού ανάπτυξης το 2014 σύμφωνα με την Eurobank

Οι αναλυτές της τράπεζας στο εβδομαδιαίο δελτίο σημειώνουν πως στο τέταρτο τρίμηνο του 2014 η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 1,15%. Η αντίστοιχη τριμηνιαία μεταβολή ήταν της τάξης του -0,38%. 

Για το σύνολο του 2014 ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης ήταν της τάξης του 0,77%.

Η συνεισφορά στον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης της ιδιωτικής κατανάλωσης, της δημόσιας κατανάλωσης, των επενδύσεων, των εξαγωγών και των εισαγωγών, ήταν της τάξης των 0,93, -0,20, 0,30, 2,50 και -2,26 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.

Οι αναλυτές της Eurobank επισημαίνουν επίσης ότι η ελληνική οικονομία στο τέλος του 2014 είναι μια πιο «ανοιχτή» οικονομία σε σχέση με το 2013. Δηλαδή, το άθροισμα των εξαγωγών και των εισαγωγών από 63,42% του ΑΕΠ το 2013 αυξήθηκε στο 68,29% του ΑΕΠ το 2014.