Έντονη ήταν η αντίδραση του προέδρου της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη στο άρθρο περί «αλληλέγγυας ευθύνης» του νομοσχεδίου για τις 100 δόσεις

Σε δήλωσή του, ο κ. Κορκίδης καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει είτε σε απαλοιφή είτε σε αναδιάρθρωση του συγκεκριμένου άρθρου:

«...χρήζει ριζικής αναδιάρθρωσης ή ακόμη και ολικής απαλοιφής το άρθρο 31, πρώην 29 πριν την ένταξη δύο νέων άρθρων στο κείμενο του νομοσχεδίου, περί αλληλέγγυας, προσωπικής και εις ολόκληρον ευθύνη των μελών του ΔΣ σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπούν χρωστάει ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης».

Ο κ. Κορκίδης τόνισε πως, άνθρωποι «αθώοι» ευθύνονται πλήρως, ακόμη και με την προσωπική τους περιουσία, αν έτυχε να είναι απλά μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή μέτοχοι/εταίροι, που ποτέ δεν έλαβαν ούτε ήταν υπεύθυνοι να λάβουν εκτελεστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της διοίκησης της εταιρείας.

Η ΕΣΕΕ ζητάει επισήμανσή της να ληφθεί υπόψη εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας καθώς στόχος όλων πρέπει να είναι η ενθάρρυνση συμμετοχής στην επιχειρηματικότητα με βελτιωτικές ρυθμίσεις και όχι ο εκφοβισμός των μελών διοικητικών συμβουλίων, με τον κ. Κορκίδη να καταλήγει:

«Οι ευθύνες πάντα θα υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να καταλογίζονται εκεί που αναλογούν και όχι συλλήβδην. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη με τον τρόπο που διατυπώνεται συνιστά έναν έντονα αποτρεπτικό παράγοντα ανάληψης οποιασδήποτε επενδυτικής και επιχειρηματικής πρωτοβουλίας...».