Στην ακύρωση του διαγωνισμού για  την ολοκλήρωση της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος προχώρησε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης

Όπως προκύπτει από την απόφαση που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια» το σκεπτικό είναι πως με βάση την ειδική διάταξη 46516/2014 το έργο εγκρίνεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία πριν την οριστική έγκριση του φακέλου μεγάλου έργου στην ΕΕ. Στην απόφασή αναφέρεται πως πρόκειται για παρέκκλιση με απόφαση του τότε υπουργού ΠΟΜΕΔΙ ώστε το στάδιο της κατάθεσης των προσφορών να μην είναι ενιαίο αλλά να διαιρείται σε 2 διακριτά επί μέρους στάδια.

Παράλληλα, κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί ο τρόπος δημοπράτησης του έργου σε συνδυασμό με την ένταξη του στο ΣΕΣ 2014-2020 για να είναι δυνατή η δημοπράτηση του σε ενιαίο στάδιο (χωρίς την εφαρμογή παρέκκλισης), το οποίο θα συμβάλλει στο να συντμηθεί ο χρόνος δημοπράτησης και επιπλέον να συνεκτιμηθούν οι πιθανές τροποποιήσεις των τευχών δημοπράτησης ύστερα από την Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας ΜΕΤΚΑ.