Στο 3,79% διαμορφώθηκε το επιτοκιακό περιθώριο τον Φεβρουάριο του 2015 καθώς παρέμεινε αμετάβλητο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων παρουσίασε πτώση. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,12%, όπως και το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,81%. 

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,54%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος μειώθηκε κατά 0,19% και διαμορφώθηκε στο 7,19%. 

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε οριακά κατά 6 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 6,35%. 

Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,97%. 

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 0,63% στο 6,06%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 5,19% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 36 μονάδες βάσης στο 4,86%. 

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,36%.