Οδηγίες για τη συμπλήρωση του νέου εντύπου της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Το νέο έντυπο ΦΠΑ ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από την 1η Απριλίου 2015 και μετά, ήτοι για τα διπλογραφικά βιβλία αφορά στις περιοδικές δηλώσεις του μηνός Απριλίου 2015 και μετά που θα υποβληθούν μέχρι τέλους Μαΐου 2015 και για τα απλογραφικά βιβλία τις περιοδικές δηλώσεις του τριμήνου 2015 (και μετά), που θα υποβληθούν μέχρι τέλους Ιουλίου 2015.

Η εγκύκλιος της ΓΓΠΣ με τις οδηγίες