Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας που διενήργησε σήμερα. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ( ΟΔΔΗΧ) το ύψος των προσφορών ανήλθε σε 813 εκατ. ευρώ καλύπτοντας κατά 1,3 φορές το αρχικώς δημοπρατούμενο ποσό των 625 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να παραμένει σταθερό στο 2,70%.

 

TAGS