Του Παναγιώτη Παντελή και του Ηλία Χατζηγεωργίου

Σε όλους είναι γνωστή η κρίση που έχει χτυπήσει τα τελευταία χρόνια την ΜΜΕ. Το αποδεικνύουν καθημερινά τα χιλιάδες κλειστά μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα ακόμα και στους κεντρικότερους δρόμους. 

Ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση τους πρώτους μήνες του 2015. Με το κλίμα αβεβαιότητας η αγορά έχει στην κυριολεξία «καθίσει».

Μέσα σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον οι μικρές επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες , οι έμποροι και οι βιοτέχνες θα κληθούν  να υποβάλλουν δήλωση και να πληρώσουν φόρο εισοδήματος.

Πως λοιπόν οι επιχειρήσεις θα προσδιορίσουν τα κέρδη τους;

Κέρδος είναι το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές  μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

Ποιες επιχειρηματικές δαπάνες εκπίπτουν;

Είναι το θέμα που έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια επιχειρήσεις και λογιστές.
Ασφαλώς αυτές που είναι πραγματικές και πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης.
Καθώς και οι δαπάνες τεχνολογικής και επιστημονικής έρευνας.
Ο νομοθέτης στο άρθρο 23 του Ν. 4172/13 αναφέρει και μια σειρά δαπάνες που δεν εκπίπτουν.

Για παράδειγμα:

Α) Τις δαπάνες άνω των 500€ εφόσον η εξόφληση τους (τμηματική ή ολική) δεν έγινε με την χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.
Β) Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές 
Γ) Πρόστιμα και προσαυξήσεις 
Δ) Διάφοροι φόροι (εισοδήματος, εισφοράς αλληλεγγύης)
Ε) Δαπάνες εορταστικών εκδηλώσεων – ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων κτλ. για ποσά άνω των 300€ ανά άτομο. 
ΣΤ) Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτος μη συνεργάσιμο ή προνομιακού φορολογικού καθεστώτος.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις επισφαλείς απαιτήσεις.

Όλες οι επιχειρήσεις ή οι εταιρείες ανεξαρτήτως της κατηγορίας βιβλίων μπορούν να σχηματίσουν πρόβλεψη (άρα να μειώσουν τα κέρδη τους) σε συνάρτηση με τον χρόνο που καθυστερεί η είσπραξη και τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιήσει.

Όλα αυτά θα αναλυθούν με κάθε λεπτομέρεια στο φορολογικό σεμινάριο με εισηγητές τον Παναγιώτη Παντελή και Ηλία Χατζηγεωργίου όπως αναλύεται στο www.pantelisco.com με σκοπό να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις και να μειώσουν τους φόρους.