Βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας είναι η αποκλιμάκωση της ανεργίας,αναφέρει η Eurobank.

Όπως αναφέρεται στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο του τεύχους «7 Ημέρες Οικονομία», το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 25,67% για το μήνα Ιανουάριο από 25,89% το Δεκέμβριο:

Ο ετήσιος ρυθμός μείωσης του ποσοστού ανεργίας που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες, θέτει εν αμφιβόλω το ενδεχόμενο ταχείας αποκλιμάκωσής του. Όσο παρατείνεται η διατήρηση του ποσοστού ανεργίας σε πολύ υψηλά επίπεδα τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να αποκτήσει δομικά χαρακτηριστικά και, ως εκ τούτου, τόσο πιο χρονοβόρα και δύσκολη θα είναι η μείωσή του μέσα στα επόμενα χρόνια. Το κόστος για την οικονομία–κοινωνία που δημιουργεί η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ανέργων, δεν έχει μόνο στατικό χαρακτήρα υπό την έννοια απώλειας τρέχουσας παραγωγής, εισοδήματος, ασφαλιστικών εισφορών και κοινωνικής συνοχής. Έχει και δυναμικό χαρακτήρα υπό την έννοια μείωσης της παραγωγικότητας, λόγω μείωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου και του δυνητικού προϊόντος της οικονομίας στο μέλλον.

Σύμφωνα με την Eurobank, παράγοντες όπως «ενδεχόμενη επί τα χείρω αναθεώρηση των προβλέψεων για το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης του τρέχοντος έτους, το υψηλό ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, η ύπαρξη μακροχρόνιων στρεβλώσεων στην ελληνική οικονομία, το κόστος προσαρμογής, λόγω του μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας και οι λεπτές ισορροπίες στον τομέα της δημοσιονομικής προσαρμογής και της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, αποτελούν τροχοπέδη για την επιτάχυνση του ρυθμού πτώσης της ανεργίας».

Επίσης, σύμφωνα με τους αναλυτές της Eurobank «η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) ήταν της τάξης του -1,86% για το μήνα Μάρτιο. Η ελληνική οικονομία διένυσε τον 25ο συνεχή μήνα αποπληθωριστικών πιέσεων. Το πρωτογενές ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 0,4% του ΑΕΠ (πλεόνασμα) για το 2014 (από -8,3% το 2013). Το αντίστοιχο μέγεθος του ισοζυγίου γενικής κυβέρνησης ήταν στο -3,5% του ΑΕΠ (από -12,3% το 2013). Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ, το παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 3,5% το 2015 και 3,8% το 2016. Προβλέπεται μεγάλη απόκλιση μεταξύ των ρυθμών ανάπτυξης των κύριων οικονομιών, κυρίως, λόγω των επιπτώσεων από την πτώση της τιμής του πετρελαίου και τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες».

TAGS