Οικονομική ανάπτυξη 0,2% ή 0,3% το 2015 στην Κροατία και 1% έως 1,2% το 2016, αναμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζει την προσοχή της στη αμφίβολη πορεία της κατανάλωσης αγαθών και της αγοραστικής δύναμης των πολιτών στην Κροατία, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την πραγματική οικονομία της αγοράς. 

Αρνητικό ρόλο στη συνολική πορεία οικονομικής ανάπτυξης αναμένεται να έχει η μείωση εσόδων των κρατικών επιχειρήσεων, η οποία επηρεάζει, επίσης, αρνητικά την πορεία υλοποίησης των δημοσίων επενδύσεων στη χώρα. 

Η απασχόληση αναμένεται ακόμη να παραμείνει στάσιμη, σε συνδυασμό με την πορεία των γενικότερων μακροοικονομικών δεικτών της οικονομίας.