Με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ

Η εγκύκλιος αναφέρει ότι µπορούν να ρυθµιστούν όλες οι οφειλές, που θα έχουν βεβαιωθεί ταµειακά έως τις 26-5-2015, ηµεροµηνία κατά την οποία λήγει και η προθεσµία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση. 

Για τις οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση που προβλέπει διαφορετικές απαλλαγές, όπως επί παραδείγµατι αυτή του αρ. 51 του ν. 4257/2014 που προέβλεπε απαλλαγές από «προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων», το υπαγόµενο ποσό υπολογίζεται σύµφωνα µε τα στοιχεία της βεβαίωσης ως είχε πριν την εφαρµογή των απαλλαγών.

Επίσης, µπορούν να υπαχθούν οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή, εκκρεµούν στα δικαστήρια, µετά από άσκηση προσφυγής και οφειλές που εκκρεµούν ενώπιον των Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών (αρ. 32, ν. 1080/1980), εφόσον υποβληθεί σχετική παραίτηση εκ µέρους του οφειλέτη.

Με την εγκύκλιο, την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας Πουλάκης, διευκρινίζεται επίσης:

  • Τα ευεργετήµατα του αρ. 11 του νόµου(αναστολή κατασχέσεων κ.λπ.) εφαρµόζονται µόνο εφόσον ρυθµίζεται το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετηµάτων µετά την καταβολή της 1ης δόσης, εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση.
  • Ο αριθµός των δόσεων της ρύθµισης και το αντίστοιχο ποσό της απαλλαγής επί των τόκων και των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής δεν εξαρτώνται από το ύψος της οφειλής. Έτσι δίνεται στον οφειλέτη η δυνατότητα να επιλέξει το πρόγραµµα ρύθµισης που επιθυµεί, ανεξάρτητα από το ποσό στο οποίο ανέρχεται η συνολική οφειλή του, µε µόνο περιορισµό το ελάχιστο όριο της δόσης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 20 €.
  • Ττο ύψος της βασικής οφειλής (δηλαδή οι βεβαιωµένες οφειλές χωρίς τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσµης καταβολής) είναι καθοριστικό για την επιβάρυνση των δόσεων µε τόκο, καθώς ρυθµιζόµενες βασικές οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, επιβαρύνονται µε τόκο 3% ετησίως.
  • Η ρύθµιση χάνει την ισχύ της όταν ο οφειλέτης δεν είναι συνεπής ως προς την εξυπηρέτησή της και ειδικότερα µε την υποχρέωση εξόφλησης της ρύθµισης εντός τριµήνου, από το χρόνο που προσδιορίζεται για την καταβολή της τελευταίας δόσης και επίσης όταν ο οφειλέτης καθυστερήσει πέραν του τριµήνου, από τη νόµιµηπροθεσµία υποβολής, δηλώσεις προς το δήµο για την επιβολή τελών και φόρων.