Μικρή μείωση κατά 3,4% κατέγραψαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της Πλαίσιο Computers και διαμορφώθηκαν στα 70,287 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2015 από 72,797 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε 3,261 εκατ. ευρώ από 4,746 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 31,3%. 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,519 εκατ. ευρώ από 3,757 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2014, μειωμένα κατά 33%. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,802 εκατ. ευρώ από 2,721 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 33,8%. 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής:

«Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών και τις συζητήσεις με τους θεσμικούς εταίρους της χώρας για την οριστική διευθέτηση του Χρέους, γεγονότα που επέφεραν σχετική αναμονή στις καταναλωτικές διαθέσεις των Ελλήνων, η Πλαίσιο επέτυχε να διατηρήσει σχεδόν σταθερές τις πωλήσεις της σε επίπεδο άνω των 70 εκατ. ευρώ. Καθόσον η μεσοπρόθεσμη στόχευσή μας έχει ως βάση τη συνεχή ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου, τα σχετικά κόστη επέκτασης, σε συνδυασμό με τη σταθερότητα του κόστους πωληθέντων σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, είχαν ως συνέπεια οι βασικοί αποτελεσματικοί λογαριασμοί να υποχωρήσουν. 

Ωστόσο, καθόσον η χρονική βάση σύγκρισης είναι η πλέον περιορισμένη, δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή αποτελέσματα για την τάση σε ετήσια βάση. Συνολικά, οι επιδόσεις του Ομίλου ήταν συνεπείς σε σχέση με τις εκτιμήσεις μας, βάσει των δραστικών μεταβολών στην καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών, που είχε διαφανεί ήδη από τους τελευταίους μήνες του 2014. Για το υπόλοιπο της χρήσης 2015 θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο εθνικό επίπεδο αλλά και, κυρίως, στο προϊοντικό μίγμα που συνθέτει τις πωλήσεις της Πλαίσιο, με στόχο να παρεμβαίνουμε άμεσα και αποτελεσματικά ώστε να βελτιστοποιούμε την ποιότητα των αποτελεσμάτων μας και να περιορίζουμε τις όποιες επιπτώσεις από το αντίξοο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Το σημαντικότερο όμως γεγονός για την Πλαίσιο ήταν η απόφαση της γενικής συνέλευσης για επιστροφή μέρους της υπερβάλλουσας ρευστότητάς της στους μετόχους της. Η διοίκηση εκτίμησε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου είναι εξαιρετικά υψηλά σε σχέση τόσο με τις κεφαλαιακές της ανάγκες για τα επόμενα έτη όσο και, κυρίως, σε σχέση με την αποδεδειγμένη ικανότητα της εταιρίας να παράγει ισχυρές ταμειακές ροές και επομένως να ενισχύει τα κεφάλαιά της. Επομένως η διατήρηση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης σε τόσο υψηλά επίπεδα θα οδηγούσε σε απόκλιση από την αρχή της βελτιστοποίησης της χρηματοοικονομικής της μόχλευσης, κατάσταση που δεν θα ικανοποιούσε την αρχή της μεγιστοποίησης του οφέλους των μετόχων. Εκτιμούμε δε ότι, τα αποτελέσματα της ενέργειας αυτής θα φανούν άμεσα στην τρέχουσα χρήση 2015, με τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων της Πλαίσιο».