Ο κλάδος της βιομηχανίας συνεχίζει να συρρικνώνεται, αναφέρει η Eurobank στο τελευταίο τεύχος του δελτίου «7 Ημέρες Οικονομία».

Οι αναλυτές της τράπεζας σημειώνουν ότι η ετήσια μεταβολή του δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο αγοράς, εγχώρια και εξωτερική) διαμορφώθηκε στο -2,9% το Μάρτιο 2015, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή το Μάρτιο 2014 ήταν -2,1%.

Όπως αναφέρει η Eurobank

«Ο τομέας της βιομηχανίας συνεισέφερε το 11,6% της συνολικής εγχώριας ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας το 2014. Εν συγκρίσει με το 2001, υπάρχει πτώση της τάξης των 2,8 ποσοστιαίων μονάδων (14,4%). Η απασχόληση στο βιομηχανικό κλάδο διαμορφώθηκε σε 388,07 χιλιάδες άτομα το 2014 (από 540,88 το 2001). Ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης το εν λόγω μέγεθος ήταν της τάξης του 9,94% (από 12,50% το 2001). Ο ελληνικός βιομηχανικός κλάδος, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2014, εμφάνιζε πάντα τις υψηλότερες ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο σε σχέση με την Ευρωζώνη, την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Η παραγωγικότητα της εργασίας στον ελληνικό βιομηχανικό κλάδο είναι υψηλότερη σε σχέση με τον αντίστοιχο κλάδο της Πορτογαλίας, αλλά χαμηλότερη σε σχέση με τον αντίστοιχο κλάδο του συνόλου των χωρών της Ευρωζώνης, της Ισπανίας και της Ιρλανδίας.

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας, από το 2007 και έπειτα, παρατηρείται μία στασιμότητα στην παραγωγικότητα της εργασίας στο βιομηχανικό κλάδο. Αντιθέτως, στην οικονομία της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, η παραγωγικότητα της εργασίας στο βιομηχανικό κλάδο παρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία».

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα, κατά την τελευταία πενταετία, αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών από 16,2% του ΑΕΠ το 2013 στο 14,1% του ΑΕΠ το 2040, σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ-28. Παρά τη μεταβολή αυτή, οι δαπάνες για τις συντάξεις στην Ελλάδα θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.