Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, τα καθαρά κέρδη της Alpha Αστικά Ακίνητα μετά από φόρους ανήλθαν σε ευρώ 1,9 εκατ. έναντι ευρώ 1,2 εκατ. πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 62,5%.

Το ανωτέρω οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε ευρώ 4,2 εκατ. από ευρώ 3,3 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ως αποτέλεσμα της εκπονήσεως σημαντικού αριθμού εκτιμήσεων ακινήτων. 
TAGS