* Άρθρο του Παναγιώτη Παντελή

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 ορίζεται, ότι εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει εγγράφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δεν υπερβαίνουν τα 3 ή, εφόσον τα υπερβαίνουν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα να προέρχεται από ένα από αυτά.

Δηλαδή

Για να θεωρηθεί το εισόδημα των επαγγελματιών φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και να φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών θα πρέπει να συντρέχουναθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις.

  • Να έχουν γραπτές συμβάσεις με όσους παρέχουν υπηρεσίες.
  • Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους να μην ξεπερνούν τα τρία. Σε περίπτωση που είναι πάνω από τρία, με ένα από αυτά θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους.
  • Δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση που να είναι διαφορετική από την κατοικία τους.
  • Δεν έχουν εισόδημα από μισθωτή εργασία.
  • Δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα 

Μερικές παρατηρήσεις

Όσοι από αυτούς τους επαγγελματίες αποκτούν και έχουν παράλληλα εισόδημα από μισθωτή εργασία έστω και αν πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, φορολογούνται για μεν το μισθό τους με την κλίμακα των μισθωτών για δε τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες με την κλίμακα των επιχειρηματιών (26% από το 1ο ευρώ).

Οι έχοντες αθροιστικά τις άνω προϋποθέσεις θα φορολογηθούν υποχρεωτικά με την κλίμακα των μισθωτών (δεν έχουν το δικαίωμα επιλογής).

Τότε, η μόνη δαπάνη η οποία αναγνωρίζεται για αυτούς τους επαγγελματίες είναι οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν πληρωθεί μέσα στο 2014 και όχι τυχόν υπόλοιπα έξοδα που έχουν πραγματοποιήσει.

Όλοι θα πρέπει να υποβάλλουν κανονικά το έντυπο Ε3 (οικονομικά στοιχεία).

Για να μην έχουν το πέναλτι του 22% θα πρέπει να προσκομίσουν και το απαιτούμενο ποσό καταναλωτικών δαπανών (10% του εισοδήματος και μέχρι 10500€).

* Φοροτεχνικός στο www.pantelisco.com