Ο Πίνακας 7 της φορολογικής Δήλωσης συμπληρώνεται με ποσά δαπανών τα οποία έχουμε πραγματοποιήσει το 2014.

Από τις δαπάνες αυτές άλλες αφαιρούνται ολόκληρες και άλλες κατά ένα μέρος.

ΚΩΔ. 049

Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών (άρθρο 72 ΚΦΕ). Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά μόνο μισθωτούς και συνταξιούχους.

Από το βιβλιαράκι των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών αναγράφεται:

Επισημαίνεται ότι το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζονται γίνεται αποδεκτό μόνον εφόσον έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση,λογίζεται συνολικά και για τους δύο συζύγους και σε περίπτωση που και οι δύο δηλώνουν εισόδημα που φορολογείται με την κλίμακα μισθωτών το συνολικό ποσό των δαπανών (κωδ. 049) επιμερίζεται μεταξύ τους ανάλογα με το ύψος του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με την κλίμακα των μισθωτών ατομικού εισοδήματός τους. Εάν ο ένας από τους δύο δεν έχει εισόδημα που φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών, όλο το ποσό των αποδείξεων χρησιμοποιείται από τον άλλο σύζυγο.

Διαβάστε περισσότερα στο pantelisco.com