Ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ το ύψος των μη εξυπηρετούμενων και κόκκινων δανείων, σύμφωνα με την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο τρίμηνο του 2015. 

Στην έκθεση για την Νομισματική Πολιτική, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, επισημαίνεται ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο  40,8%, με το ύψος τους να ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ.

Ο βαθμός πιστωτικού κινδύνου αντανακλάται στο υψηλό ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (39,9%), για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για πρώτη φορά το ∆εκέμβριο 2014. Επισημαίνεται ότι το 2014 ο πιστωτικός κίνδυνος παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο, παρά την επιβράδυνση που παρατηρήθηκε στο ρυθμό δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση και στη βελτίωση του ποσοστού κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις (∆εκέμβριος 2014: 55,8%, ∆εκέμβριος 2013: 49,3%).

Ειδικότερα, στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα περιλαμβάνονται τα δάνεια σε καθυστέρηση, αλλά και τα δάνεια (ανοίγματα) που είναι μεν ενήμερα ή εμφανίζουν καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι ο οφειλέτης ενδέχεται να μην εκπληρώσει πλήρως τις δανειακές υποχρεώσεις του χωρίς τη ρευστοποίηση των σχετιζόμενων εξασφαλίσεων.

Στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, όπως αναφέρεται στη έκθεση της ΤτΕ, οι τράπεζες εφαρμόζουν λύσεις κυρίως βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα (π.χ. κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών) και δευτερευόντως λύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα (π.χ. παράταση διάρκειας, μείωση επιτοκίου) ή οριστικών διευθετήσεων.

Θετική εξέλιξη αποτελεί ο πενταπλασιασμός των διαγραφών δανείων, οι οποίες ανήλθαν σε 1,98 δισ. ευρώ το 2014, έναντι 363 εκατ. ευρώ το 2013, καθώς συμβάλλει στη σταδιακή εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου. Οι διαγραφές δανείων επικεντρώθηκαν στην επιχειρηματική και την καταναλωτική πίστη. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι για σημαντικό αριθμό δανείων οι τράπεζες δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος.