Στις 27 Ιουλίου 2015 θα καταβληθεί το μέρισμα των 0,05 ευρώ της ΔΕΗ στους δικαιούχους.

Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 οι μετοχές της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος της χρήσεως 2014.

Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) στην 21η Ιουλίου 2015 (record date).