Τη συμφωνία στους κύριους όρους για τη μεταβίβαση των εργασιών του καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank στη θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, Postbank-Eurobank Bulgaria AD, ανακοίνωσαν από κοινού και επίσημα σήμερα το απόγευμα οι δύο τράπεζες Alpha Bank και Εurobank.

Η προτεινόμενη συναλλαγή εντάσσεται στα σχέδια αναδιαρθρώσεως των δύο τραπεζικών ομίλων, ως αυτά είχαν εγκριθεί το 2014 από την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την επικέντρωση των δραστηριοτήτων σε βασικές αγορές.
Η προτεινόμενη συναλλαγή περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank με καταθέσεις ύψους 254 εκατ. ευρώ, χορηγήσεις συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους 410 εκατ. ευρώ, καθώς και τις εργασίες λιανικής και εταιρικής τραπεζικής. Κατά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συναλλαγής, η Postbank θα διαθέτει δίκτυο 200 και πλέον καταστημάτων σε όλη τη χώρα και περισσότερους από 3.000 εργαζομένους.

Με την εξαγορά των εργασιών του καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank, η Postbank προσβλέπει στην ισχυροποίηση της θέσης της στη βουλγαρική τραπεζική αγορά και τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης σε εργασίες λιανικής και εταιρικής τραπεζικής. Μετά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συναλλαγής, η Postbank θα καταστεί η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία με βάση τις καταθέσεις.

Η Postbank αναμένεται να ωφεληθεί από σημαντικές συνέργιες ήδη από το δεύτερο χρόνο, ενώ διατηρεί τον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και τα σημαντικά αποθέματα ρευστών διαθεσίμων της. Σε επίπεδο ομίλου, η προτεινόμενη συναλλαγή θα ενισχύσει οριακά την κεφαλαιακή θέση του ομίλου της Eurobank.

Η προτεινόμενη συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Alpha Bank και εντάσσεται στο πλαίσιο επικέντρωσης των δραστηριοτήτων του ομίλου Alpha Bank σε βασικές αγορές.

Μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι πελάτες του καταστήματος της Alpha Bank στη Βουλγαρία θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα από το κατάστημα για το σύνολο των εργασιών που παρέχονται έως σήμερα και, στη συνέχεια, θα εξυπηρετούνται από το εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων της Postbank.

Η ολοκλήρωση της προτεινόμενης συναλλαγής, η οποία θα λάβει χώρα, μετά τη συνομολόγηση οριστικών συμβάσεων και τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2015.

Xρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank για την προτεινόμενη συναλλαγή είναι η Mediobanca, ενώ για την Alpha Bank είναι η Citigroup.