Αύξηση κατά 122 εκατ. ευρώ στα 2,7 δισ. ευρώ σημείωσε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Αντιθέτως, το ισοζύγιο αγαθών παρουσίασε βελτίωση, η οποία υπεραντιστάθμισε τη μικρή μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του συνολικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών. 

Πιο αναλυτικά το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 910 εκατ. ευρώ, λόγω του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων και για εισαγωγές καυσίμων. Αντιθέτως, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκε. Σημειώνεται ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία έμειναν σχεδόν στάσιμες, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά 7,9%. 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε σε μικρό βαθμό, καθώς σημειώθηκε μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές και λοιπές υπηρεσίες, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2015, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα 473 εκατ. ευρώ, κατά 962 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2014. Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε έλλειμμα 2,3 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,2 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2014. 

Στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών οι άμεσες επενδύσεις σημείωσαν αύξηση 108 εκατ. ευρώ.
Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση κατά 5,1 δισ. ευρώ των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 11,0 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των τοποθετήσεών τους σε μετοχές αλλοδαπών επιχειρήσεων ύψους 5,8 δισ. ευρώ. Επίσης, οι καθαρές υποχρεώσεις κατοίκων έναντι του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 2,8 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων. 

Τέλος, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2015, σημειώθηκε καθαρή αύξηση κατά 6,0 δισ. ευρώ των καταθέσεων και repos κατοίκων στο εξωτερικό.