Χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2014 ύψους 0,0405 ευρώ θα διαπραγματεόνται από την Παρασκευή 24 Ιουλίου οι μετοχές της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων κατά την 27η Ιουλίου 2015 (Record Date). 

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίστηκε η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015. H καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ.