Μείωση κατά 60% κατέγραψαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πρώτο εξάμηνο του 2015 και διαμορφώθηκαν στα 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,4 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το πρώτο εξάμηνο 2015, μετά από φόρους, υπολογίζονται σε 0,07 ευρώ έναντι 0,22 ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 18,5 εκατ. ευρώ έναντι 26,8 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 17,6 εκατ. ευρώ έναντι 25,6 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του ομίλου είναι μειωμένα, κυρίως, λόγω της μείωσης της συναλλακτικής δραστηριότητας και της κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών, καθώς, επίσης και το μειωμένο σε σχέση με πέρυσι αριθμό εταιρικών γεγονότων από εισηγμένες εταιρείες (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, νέες εισαγωγές, κλπ).

Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 2015, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 101,8 εκατ. έναντι 150 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 32%, ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μειώθηκε κατά 35%, συγκρινόμενη με το πρώτο εξάμηνο του 2014 (47,7 δισ. έναντι 73,2 δισ.).

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 105% (95 χιλ. έναντι 46,5 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρουσίασαν μικρότερη άνοδο 3,7%, λόγω των μειώσεων των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά.

Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 8 εκατ. έναντι 7,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2014, ενώ το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες ανήλθε σε 9,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2015 έναντι 8,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2014, αυξημένο κατά 12%.