Κερδοφόρο ήταν το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς για την Τράπεζα Κύπρου, σε συνδυασμό με ταυτόχρονη μείωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις, αλλά και ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης.

Την ίδια ώρα, σημαντική πρόκληση για την Τράπεζα εξακολουθεί να είναι η περαιτέρω μείωση του ELA, για την οποία αναμένονται θετικές εξελίξεις εντός των επόμενων δύο τριμήνων. Με βελτιωμένη χρηματοδοτική δομή και τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις να μειώνεται σε 136% από 138% στις 31 Μαρτίου 2015 προχωρά η Τράπεζα Κύπρου, η οποία ανακοίνωσε ότι τα κέρδη, μετά τη φορολογία, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και τα κέρδη, μετά τη φορολογία, για το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε 73 εκατ. ευρώ και 60 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 

Εξάλλου, τα κέρδη, μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας για το β' τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε 31 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 29 εκατ. ευρώ για το α' τρίμηνο 2015. 

Οι καταθέσεις πελατών στις 30 Ιουνίου 2015 αποτελούσαν το 54% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων έναντι 51% στις 31 Μαρτίου 2015. Η χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) μειώθηκε το β' τρίμηνο κατά 1 δισ. ευρώ σε 5,9 δισ. ευρώ και περαιτέρω μετά το τέλος του τριμήνου, κατά 500 εκατ. ευρώ στο σημερινό επίπεδο των 5,4 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά η χρηματοδότηση από τον ELA έχει μειωθεί κατά 6 δισ. ευρώ από το υψηλό των 11,4 δισ. τον Απρίλιο του 2013.

Παράλληλα, η Τράπεζα ανακοίνωσε ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση, μιας και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 αυξήθηκε κατά 100 μονάδες βάσης κατά το β' τρίμηνο 2015 σε 14,9%, λόγω της μείωσης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και της αύξησης κεφαλαίων μέσω κερδοφορίας.