Κέρδη μετά από φόρους ύψους 105,6 εκατ. ευρώ σημείωσε το Α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, έναντι 96,3 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, η ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α΄ εξάμηνο 2015 αυξήθηκαν κατά 93,1 εκατ.  ευρώ (17%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2014, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 22%, έναντι 19,3%. 

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,8% και διαμορφώθηκε σε 2.913,3 εκατ. ευρώ έναντι 2.833,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2014, ενώ να σημειωθεί ότι περιλαμβάνεται ποσό 24,7 εκατ. ευρώ που αφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι 32 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2014. 

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, αυξήθηκαν σε 2.828,1 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2015 έναντι 2.746,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2014, αύξηση 81,3 εκατ. ευρώ ή 3%.  

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης μεταξύ άλλων, δήλωσε:

«Το α΄ εξάμηνο του 2015 τα έσοδα του Ομίλου ΔΕΗ ενισχύθηκαν κατά 2,8 % και διαμορφώθηκαν σε € 2.913 εκατ. λόγω της αυξημένης ζήτησης κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του έτους. Στο β΄ τρίμηνο η ζήτηση κυμάνθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) το α’ εξάμηνο του 2015, χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, είναι αυξημένη κατά € 148 εκατ. Η βελτίωση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στην αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή και στις μειωμένες τιμές καυσίμων και αγορών ενέργειας. Στη βελτίωση της κερδοφορίας συνεχίζει να συνεισφέρει η μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας, η οποία σε επίπεδο εξαμήνου είναι μειωμένη κατά € 20,1 εκατ. Αντίθετα, αρνητική επίδραση είχε η αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες. 

Για το σύνολο του έτους και με παραδοχές για την τιμή πετρελαίου Brent $50/bbl, για την ισοτιμία €/$ 1,11 και για την τιμή δικαιωμάτων CO2 € 8,5/τόνο για το διάστημα Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2015, εκτιμούμε ότι τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας θα διαμορφωθούν σε € 5,6 δισ., τα συνολικά έσοδα σε € 5,8 δισ. και το περιθώριο EBITDA σε 19,5% - 20,5%. 

Στις κρίσιμες ημέρες των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων (capital controls), ο Όμιλος ΔΕΗ ανταπεξήλθε κατά βάση στις οικονομικές του υποχρεώσεις και γενικά, συνέβαλε ουσιαστικά στην ομαλή λειτουργία της χώρας αναδεικνυόμενος σε παράγοντα σταθερότητας». Όπως πρόσθεσε, «η Εταιρεία έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο δράσεων για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας. Ωστόσο, η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων προκάλεσε τον Ιούλιο δυσχέρειες στην απόδοση των δράσεων αυτών και επέτεινε τη δυσκολία των πελατών μας στην πληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε συνάρτηση με την ομαλοποίηση της κατάστασης, εντείνουμε τις δράσεις βελτίωσης της εισπραξιμότητας με την προσδοκία ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον. Το ζήτημα αυτό είναι στρατηγικής σημασίας για τη ΔΕΗ με ευρύτερες διαστάσεις για τη χώρα μας. Σαν τέτοιο το έχουμε αναδείξει σε πανελλαδική κλίμακα, πράγμα που ενισχύει τις προσπάθειές μας για την μείωση των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών.
Πάρα ταύτα, θεμελιώδης προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου αποτελεί και η ορθολογική λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Η ΔΕΗ διαθέτει σήμερα 61,2% μερίδιο στην παραγωγή και τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και 97,1% μερίδιο στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, παρά το γεγονός ότι η αγορά αυτή είναι ανοικτή στην είσοδο νέων προμηθευτών. Παρατηρούμε ότι οι ανταγωνιστές μας δεν υιοθετούν τις κατάλληλες δράσεις και ενέργειες όπως ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων, ανάληψη ρίσκου, εφαρμογή της αναγκαίας τιμολογιακής πολιτικής με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ώστε να αποσπάσουν μερίδια αγοράς από τη ΔΕΗ, αλλά αναμένουν και επιδιώκουν το άνοιγμα της αγοράς μέσω ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Αυτό, κάθε άλλο παρά τον υγιή ανταγωνισμό εγγυάται. 

Όπως είναι γνωστό, η νέα Συμφωνία Χρηματοδότησης της Ελλάδας προβλέπει μεταξύ άλλων, για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, την εφαρμογή συστήματος δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια της ΔΕΗ στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Στο ζήτημα αυτό θεωρούμε αυτονόητη προϋπόθεση ότι η μείωση του μεριδίου αγοράς κατά 25% θα αφορά όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, πράγμα το οποίο επιβάλλεται να προβλεφθεί στη σχετική νομοθετική ρύθμιση. Αυτό εξάλλου είναι απολύτως εύλογο καθώς η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ δεν θα γίνει με όρους Αγοράς, αλλά εξαναγκασμένα, μέσω ρυθμίσεων. Είναι αδιανόητο η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ να γίνει ανεξέλεγκτα με μεταφορά στους ανταγωνιστές της ΔΕΗ των πλέον ελκυστικών πελατών. Αυτό, πέρα από τα κέρδη – με διαστάσεις αισχροκέρδειας – κάποιων ιδιωτών προμηθευτών θα αποβεί σε βάρος των καταναλωτών, ιδιαίτερα των λαϊκών στρωμάτων και των επαγγελματιών και βέβαια της εθνικής οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή των δημοπρασιών αυτών θα πρέπει να διασφαλίζει, πέραν της μεταφοράς του όποιου πλεονάσματος στον τελικό καταναλωτή και την κάλυψη κατ’ ελάχιστον του πλήρους κόστους παραγωγής της ΔΕΗ, όπως αυτό αποτυπώνεται με απόλυτη διαφάνεια στις οικονομικές καταστάσεις της και έχει ήδη συμβεί σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις διεθνώς (π.χ. με το ΝΟΜΕ στη Γαλλία). 

Γενικά, στόχος μας είναι μια ευέλικτη και αποδοτικά λειτουργούσα ΔΕΗ, η οποία μέσα σε μια ορθολογικά και δίκαια δομημένη αγορά θα μπορεί να προσαρμόζεται αποτελεσματικά ώστε να δημιουργεί αξία για τους πελάτες της, τους εργαζόμενους της και τους μετόχους της. Ιδιαίτερα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται με τη συμφωνία με τους δανειστές, η ΔΕΗ επεξεργάζεται και αναπροσαρμόζει την στρατηγική της, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ως εταιρεία και όμιλος.
Αναγκαία προϋπόθεση γι’ αυτά όπως έχω τονίσει κατ’ επανάληψη, είναι η λειτουργία της ως επιχείρησης με τις αρχές και τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης απαλλαγμένη από τα γραφειοκρατικά γρανάζια της δημόσιας διοίκησης.»

 
TAGS