Ενισχύθηκε η κερδοφορία του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς το πρώτο εξάμηνο του 2015. 

Τα κέρδη μετά από τους φόρους αυξήθηκαν κατά 130,5% και ανήλθαν σε 7,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3,3 εκατ. ευρώ, του αντίστοιχου εξαμήνου του 2014.

Τα συνολικά έσοδα παρουσίασαν μικρή μείωση 2,9% (από 50,2 εκατ. ευρώ το 2014 σε 48,7 εκατ. ευρώ το 2015) παρά τη μεγάλη μείωση στις εργασίες του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στον Προβλήτα Ι.

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα της περιόδου αυξήθηκαν κατά 5,9 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 9,2 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα, την ίδια περίοδο, σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 3,6 εκατ. ευρώ ή 7,34% (από 48,8 εκατ. ευρώ σε 45,2 εκατ. ευρώ).

Η μεταβολή αυτή προήλθε από μείωση κατά 5% των αμοιβών προσωπικού και από τον περιορισμό διάφορων δαπανών συντήρησης και επισκευής, ενώ οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.

Εντυπωσιακή αύξηση 40,4% σημείωσαν και τα χρηματικά διαθέσιμα και διαμορφώθηκαν στα 62,5 εκατ. ευρώ (από 44,5 εκατ. ευρώ).