Περαιτέρω στοιχεία για την αξιολόγηση της ευρωστίας τω τραπεζών και των δυνατοτήτων χρηματοδότησής τους, ζητεί η ΕΚΤ.

Στην οδηγία που τροποποιεί τους κανόνες για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτική της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προβλέπεται η διεύρυνση των τίτλων που κάνει δεκτούς η ΕΚΤ ως ενέχυρα για τη χρηματοδότηση, επιτρέποντας να χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό και «μη διαπραγματεύσιμοι τίτλοι χρέους που βασίζονται σε επιλέξιμες πιστωτικές απαιτήσεις».

Ειδικότερα, η ΕΚΤ ζητά από τις τράπεζες να δίνουν τριμηνιαία στοιχεία για τους συντελεστές κεφαλαίων, μόχλευσης και ρευστότητάς τους σε ατομική και ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τις εποπτικές απαιτήσεις. Στην αξιολόγησή της για την ευρωστία των τραπεζών, η ΕΚΤ μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες αυτές ή πληροφορίες συγκρίσιμου επιπέδου.

Όσον αφορά στους νέους τίτλους που μπορεί να επιλεγούν ως ενέχυρα για την αναχρηματοδότηση των τραπεζών, η οδηγία αφορά στους τίτλους που: 

  • στηρίζονται σε πιστωτικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι επιλέξιμες ως ενέχυρα στο ευρωσύστημα σε ατομική βάση, 
  • έχουν διπλή αναφορά, δηλαδή στο πιστωτικό ίδρυμα που είναι η πηγή των πιστωτικών απαιτήσεων και στις ίδιες τις υποκείμενες πιστωτικές απαιτήσεις.