Μειωμένο κατά 397 εκατ. ευρώ ήταν το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα 55 φορέων του Δημοσίου το πρώτο εξάμηνο του 2015 σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όμως τέσσερις στους 10 φορείς εμφανίζουν αρνητικές αποκλίσεις άνω του 10% από τους στόχους που έχουν τεθεί.

Πρόκειται για φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υποχρεωτικά αποστέλλουν στο ΓΛΚ τα οικονομικά τους αποτελέσματα ανά τρίμηνο και οι οποίοι έχουν ετήσιο προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου:

Έντεκα φορείς παρουσιάζουν απόκλιση μικρότερη του 10% από το στόχο ή παρουσιάζουν θετική απόκλιση το Α' εξάμηνο του 2015.

Οι φορείς αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ)
Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ειδικός Λογαριασμός
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Ειδικός Λογαριασμός,
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Σιβιτανίδειος Σχολή,
ΜΟΔ ΑΕ,
Επιτροπή Ανταγωνισμού,
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΣΣ),
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ),
Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης-Αλκοολούχων Ποτών (ΕΣΕΠΠΑΑ) και
ΚΕΕΛΠΝΟ.

-Σαράντα δύο φορείς παρουσιάζουν αρνητικές αποκλίσεις άνω του 10% από τους στόχους που έχουν τεθεί.

Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής:

Πράσινο Ταμείο
Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΣ)
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης-Ειδικός Λογαριασμός
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών-Ειδικός Λογαριασμός
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι ΤΕ)
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)
"ΑΘΗΝΑ" Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης,
Πανεπιστήμιο Κρήτης-Ειδικός Λογαριασμός
Κέντρο Ερευνών ΠΑ.ΠΕΙ.
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
ΕΛΚΕ ΟΠΑ,
ΕΛΚΕ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΕΛΚΕ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΛΚΕ Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης.