Την επίδραση των μέτρων του νέου προγράμματος στην οικονομική δραστηριότητα προσπαθεί να εκτιμήσει η Eurobank σε έκθεσή της. 

Όπως αναφέρει, ενώ τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των δύο προηγούμενων προγραμμάτων φαίνεται να ερμηνεύουν πλήρως την σωρευτική συρρίκνωση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας  την περίοδο 2010-2014  (άνω του 25% του ΑΕΠ), το νέο πακέτο μέτρων αναμένεται να έχει ηπιότερη καθαρή επίπτωση, η οποία εκτιμάται σωρευτικά σε 3,5% του ΑΕΠ το 2015-2016.

Η τράπεζα σπεύδει να εξηγήσει πως η παρούσα εκτίμηση βασίζεται στην υπόθεση πως δεν θα ληφθούν περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα – πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού- για την αντιμετώπιση πιθανών αποκλίσεων από τους συμφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους για τα έτη 2015 και 2016.

Η μελέτη βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρικές εκτιμήσεις σχετικά με το μέγεθος και την εξέλιξη των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών της Ελλάδας σε περιόδους οικονομικής μεγέθυνσης και ύφεσης, καθώς και σε σειρά άλλων παραδοχών για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις των  νέων μέτρων λιτότητας.

Παράλληλα, η Eurobank εξηγεί ότι τα αποτελέσματα εξάγονται από τη σύγκριση μεταξύ των εφαρμοσθέντων προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής και ενός θεωρητικού σεναρίου (counterfactual scenario) το οποίο δεν συμπεριλαμβάνει μέτρα λιτότητας, ενώ όλοι οι άλλοι παράγοντες παραμένουν αμετάβλητοι.

Μεταξύ άλλων, το ανωτέρω θεωρητικό σενάριο υποθέτει συνέχιση της εξωτερικής χρηματοδότησης της Ελλάδας, με όρους παρόμοιους με αυτούς που ίσχυαν (ισχύουν) στα δύο προηγούμενα (και στο νέο) προγράμματα, ακόμα και με την παραδοχή μη εφαρμογής δημοσιονομικών μέτρων λιτότητας.