Την αναπτυξιακή στρατηγική, τις μεταρρυθμίσεις, τις στρατηγικές επενδύσεις και το ΕΣΠΑ ανάφερε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης ως τους τέσσερις πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η πορεία της ελληνικής οικονομίας στην παρούσα φάση, με τον ίδιο να επικεντρώνεται σε επιμέρους δράσεις που θα συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην περαιτέρω πρόοδό της. 

Το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που προωθείται στηρίζεται: στα μικρά και μεσαία χρήσιμα έργα, στις παρεμβάσεις με έντονο κοινωνικό και οικολογικό αποτύπωμα, σε μια νέα επιχειρηματικότητα που συνδυάζει την παραγωγή υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών με μια νέα μορφή επιχειρηματικής διακυβέρνησης μέσα από συνεργατικά σχήματα και μορφές κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας. Σταθερός στόχος παραμένει η κινητοποίηση ξένων και ελληνικών επενδύσεων.

Το υπόδειγμα αυτό έχει ως στόχους:

 • την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας
 • τη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας
 • την απασχόληση του μορφωμένου ανθρώπινου δυναμικού και την εξειδίκευση του ανειδίκευτου δυναμικού
 • την ενεργοποίηση των επενδυτικών πρωτοβουλιών μέσα στη χώρα
 • τη βιομηχανική ανασυγκρότηση και την αναδιοργάνωση του πρωτογενούς τομέα
 • την επίτευξη ανάπτυξης με κοινωνική δικαιοσύνη και σεβασμό στο περιβάλλον.

Οι δύο βασικοί πυλώνες που μπορούν να υποστηρίξουν την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:

 • η εξασφάλιση των ροών χρηματοδότησης της οικονομικής δραστηριότητας 
 • η διαμόρφωση του επενδυτικού περιβάλλοντος που θα συνδράμει στην ενεργοποίηση και την αναζωογόνηση των πόρων που μένουν ανενεργοί μέσα στην οικονομία.

Μεταρρυθμίσεις

 • Εξασφάλιση των ροών χρηματοδότησης της οικονομικής δραστηριότητας

Ένα από τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τη χρηματοδότηση του νέου αναπτυξιακού πλαισίου είναι οι πόροι του ΕΣΠΑ. Η έμφαση που δίνει αυτή η κυβέρνηση στον συγκεκριμένο τομέα εκφράζεται και από τον ορισμό ειδικού υφυπουργού με συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Ο πρώτος στόχος είναι να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους της προγραμματικής περιόδου 2007-13. Στόχος είναι οι πληρωμές να φτάσουν τα 4,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

 • Διαμόρφωση επενδυτικού περιβάλλοντος που θα συνδράμει στην ενεργοποίηση και την αναζωογόνηση των πόρων που μένουν ανενεργοί μέσα στην οικονομία

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα δώσει ισχυρά κίνητρα σε επενδύσεις με κλαδικά και γεωγραφικά κριτήρια. Στο επίκεντρό του θα βρίσκονται τα επιχειρηματικά δίκτυα, η νεανική και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τα επιχειρηματικά δίκτυα, η κοινωνική οικονομία, οι καινοτόμες επιχειρήσεις και οι νέοι επιστήμονες. Βασικός στόχος του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι η μετάβαση σε ένα ανταγωνιστικό μοντέλο που θα στηρίζεται στην καινοτομία και την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έγκαιρα, έτσι ώστε οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα αίτησης ένταξης στο νόμο από τις αρχές του νέου έτους. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι για να βοηθήσουμε τους επενδυτές που είναι ήδη έτοιμοι να προχωρήσουν σε υλοποίηση, όσοι τελικά δικαιούνται να ενταχθούν στο νέο αναπτυξιακό νόμο, θα μπορούν να εντάξουν εργασίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την 1η Οκτωβρίου 2015 και έπειτα. Στοχεύει στην άρση των προβλημάτων που κληρονομήθηκαν από τον προηγούμενο και τη δημιουργία μιας δυναμικής και βιώσιμης οικονομίας, με στόχο τη διασφάλιση θέσεων εργασίας και την τόνωση της απασχόλησης. Οι κεντρικοί πυλώνες του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας είναι οι ακόλουθοι:

 • Η στήριξη του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού
 • Η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων

 • Η υποβοήθηση της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας

Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου, θεσπίζεται το αναπτυξιακό συμβούλιο. Η βασική του λειτουργία θα είναι η διατύπωση λεπτομερούς «οδικού χάρτη» για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας ύστερα από λεπτομερή διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς φορείς.

Στρατηγικές επενδύσεις

Η χώρα διαθέτει δύο νέους θεσμούς χωρίς, όμως, αυτοί να έχουν δοκιμαστεί ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Το Enterprise Greece και την Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Στόχος είναι να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους με μία σειρά συγκεκριμένων δράσεων που περιλαμβάνουν:

 • την αναβάθμιση της υπηρεσίας των Στρατηγικών Επενδύσεων με αρμοδιότητα την υποβολή των προτάσεων για το ελληνικό σκέλος του σχεδίου Γιούνκερ. Έτσι, τα σχέδια στην ίδια υπηρεσία θα προωθούνται για άμεση ωρίμανση και αδειοδότηση χωρίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
 • την αναβάθμιση των λειτουργιών του Enterprise Greece, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα υποστηρίζει την υποβολή προτάσεων από τους φορείς του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι προτάσεις αυτές θα έχουν ως στόχο την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για την αξιοποίηση τιμημάτων της ακίνητης περιουσίας τους.      
 • τον επαναπροσδιορισμό της ίδιας της έννοιας των Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτό θα βοηθήσει στη διεύρυνση της επιλεξιμότητας μιας επένδυσης ώστε να ενταχθεί στο προνομιακό αυτό καθεστώς. Ένταξη σε αυτό το καθεστώς σημαίνει ότι οι σχετικές επενδύσεις οφείλουν να έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στην απασχόληση, την τοπική παραγωγή και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Τη διεύρυνση του πλαισίου εφαρμογής του Ν. 3427/2005 σχετικά με τα κίνητρα για την παροχή υποστηρικτικών ενδοομιλικών υπηρεσιών (business centers), ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτό περισσότερες δραστηριότητες όπως ερευνητικές υποδομές μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η κίνηση αυτή θα ενισχύσει τις επενδύσεις σε R&D που τόσο έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η οικονομία και θα οδηγήσει περαιτέρω στη διεύρυνση της καινοτομίας.

Επιπρόσθετα σε αυτό, διεύρυνση της δυνατότητας που παρέχει ο νέος κώδικας μετανάστευσης για παροχή άδειας παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που πραγματοποιούν επενδύσεις στη χώρα μας και διευκόλυνση της όλης διαδικασίας μέσα από τη δημιουργία σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Το ΕΣΠΑ

Επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων της τρέχουσας περιόδου 2007-2013 και δυναμική εκκίνηση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συνδρομή των τελευταίων έκτακτων ρυθμίσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Ευρωκοινοβούλιο με ευρεία υποστήριξη από την πλειονότητα των πολιτικών ομάδων και αφορούν στα παρακάτω:

 • Κατάργηση της εθνικής συμμετοχής για το τρέχον ΕΣΠΑ ή αλλιώς 100% κοινοτική συμμετοχή

 • Πρόωρη εκταμίευση του τελευταίου 5% των πληρωμών της ΕΕ, το οποίο συνήθως διατηρείται έως και το κλείσιμο των προγραμμάτων.

 • Αύξηση της προκαταβολής για το νέο ΕΣΠΑ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, συγκεκριμένα από 7% σε 14%

 • Τόνωση της ελληνικής οικονομίας με €2δισ. - τους επόμενους 3 μήνες θα διοχετευθούν €4,5δισ., τα οποία στοχεύουν στην άμεση τόνωση της ρευστότητας και την ενίσχυση των επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ρευστότητας αντιμετωπίζεται μόνο με την προσέλκυση νέων επενδύσεων.