Μέχρι τέλος του έτους πρόκειται να είναι έτοιμο το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την προώθηση και την διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών και τη μείωση της χρήσης μετρητών.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ)  συγκροτείται Ομάδα Εργασίας η οποία θα ασχοληθεί με την επεξεργασία και την εκπόνηση κοστολογημένου σχεδίου για την ευρεία χρήση του «πλαστικού χρήματος».

Τα θέματα στα οποία θα επικεντρωθεί η Ομάδα Εργασίας είναι:

  • Η υποχρεωτική αποδοχή καρτών πληρωμών από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, μέσω της χρήσης τερματικών αποδοχής καρτών (POS),
  • Η υποχρεωτική χρήση μεταφορών πιστώσεων για τις εισπράξεις στα Τελωνεία (ICISnet),
  • Η αποδοχή καρτών πληρωμών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών για εισπράξεις του υπουργείου Οικονομικών,
  • Η καθολική απαγόρευση χρήσης μετρητών στις Δ.Ο.Υ.
  • Η ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού παραβόλου, ιδίως μέσω της ένταξης σε αυτό και των Υπουργείων που μέχρι στιγμής δεν έχουν προβεί στις σχετικές ενέργειες ένταξης παραβόλων τους στο e-παράβολο, αλλά και λοιπών Φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η Ομάδα Εργασίας θα συνεργασθεί με την Ομάδα Εργασίας που λειτουργεί στην Γ.Γ.Δ.Ε., για την εξέταση των δυνατοτήτων άμεσης και on-line διαβίβασης των στοιχείων των εκδιδόμενων φορολογικών παραστατικών για χονδρικές πωλήσεις αγαθών, καθώς και παροχής υπηρεσιών, όπως και με άλλες Ομάδες Εργασίας ή Επιτροπές της Γ.Γ.Δ.Ε. ή του Υπουργείου Οικονομικών και με Υπηρεσίες και Φορείς που εμπλέκονται σε θέματα και διαδικασίες που σχετίζονται με το έργο της.

Η Ομάδα εργασίας οφείλει να παραδώσει το πόρισμά της μέχρι τις 31-12-2015.