Πρόταση για ένα νέο ταμείο επικουρικών συντάξεων, τονίζοντας ότι θα είναι πλήρως κεφαλοποιητικό, περιλαμβάνει το πόρισμα της επιτροπής σοφών.

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα:

Οι επικουρικές συντάξεις αφενός στοχεύουν στη συµπλήρωση των κύριων συντάξεων, αφετέρου αποτελούν τον κύριο µοχλό για τη µείωση του συνολικού µακροχρόνιου κόστους του εθνικού συστήµατος συντάξεων.

Οι επικουρικές συντάξεις είναι του τύπου «καθορισµένων εισφορών». Κάθε ασφαλισµένος διαθέτει Ατοµικό Λογαριασµό στον οποίο συσσωρεύεται το ασφαλιστικό κεφάλαιο, για την εξέλιξη του οποίου ενηµερώνεται ετησίως.

Το νέο σύστηµα επικουρικών συντάξεων θα εκκινήσει εκ του µηδενός, µε την έννοια ότι η υπαγωγή στην ασφάλιση και η έναρξη της κεφαλαιοποίησης θα ξεκινήσει µε τη θέσπιση και τη λειτουργία του επικουρικού ταµείου και θα καλύπτει όλους τους εργαζόµενους.

Η διαδικασία των επενδύσεων των αποθεµατικών είναι καίριας σηµασίας για την επίτευξη των στόχων. Ανατίθεται υποχρεωτικά στην ΑΕ∆ΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισµών. Προβλέπεται διαδικασία Contracting-out: όσοι επιλέξουν να µην ενταχτούν στο παραπάνω επικουρικό ταµείο, θα πρέπει να συµµετέχουν υποχρεωτικά σε Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) το οποίο θα προσφέρει τουλάχιστον ισοδύναµη κάλυψη µε αυτήν του υποχρεωτικού επικουρικού ταµείου.

Θα υπάρχει η ευχέρεια στους πολίτες να επιστρέψουν, αν το επιθυµούν, στο δηµόσιο σύστηµα, µεταφέροντας και τα αναλογούντα αποθεµατικά.