Εγκύκλιο με την οποία αναθέτει επιπλέον δύο ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις σε κάθε εφοριακό εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, λίγες ώρες πριν από την καρατόμησή της με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Στο τέλος του έτους, παραγράφονται χιλιάδες ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου. Σύμφωνα με το Euro2day, προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός τους, με εγκύκλιο (ίσως την τελευταία) την οποία υπέγραψε η τέως ΓΓΔΕ Κατερίνα Σαββαϊδου, παραμονή της καρατόμησής της, ζητά από τους ελεγκτές να αναλάβουν δύο ακόμα υποθέσεις ο καθένας, διευκρινίζοντας μάλιστα πως όσες υποθέσεις τελικά παραγραφούν δεν θα θεωρούνται περαιωμένες.

Για τα κριτήρια επιλογής των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, η κ. Σαββαϊδου παραπέμπει σε παλαιότερη απόφαση του Χάρη Θεοχάρη σύμφωνα με την οποία την ευθύνη της επιλογής των υποθέσεων, που πρέπει να ελεγχθούν, έχουν οι Προϊστάμενοι των εφοριών, με βάση τα εξής κριτήρια:

  • Υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων με προσωρινή αξία ακινήτου άνω των 80.000 ευρώ.
  • Υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων για τις οποίες χορηγήθηκε απαλλαγή Α' κατοικίας με κριτήριο το ύψος της αξίας του ακινήτου.
  • Υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών - δωρεών - γονικών παροχών , στις οποίες περιλαμβάνονται κινητές αξίες, μετοχές, μερίδια, μερίδες και γενικά επιχειρήσεις (μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο), η αξία των οποίων δεν προσδιορίστηκε.
  • Υποθέσεις φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας εφόσον στην υποβληθείσα δήλωση έχουν αναγραφεί ενυπόθηκα χρέη από δάνεια ή ο φορολογούμενος επικαλείται την απαλλαγή της περίπτωσης ια του άρθρου 23 του ν.2459/1997.
  • Υποθέσεις ενιαίου τέλους ακινήτων, εφόσον στην υποβληθείσα δήλωση περιλαμβάνονται ειδικά κτίσματα και δεν έχουν αναγραφεί στοιχεία οικοπέδου ή αγροτεμαχίου.
  • Υποθέσεις ειδικού φόρου επί των ακινήτων του ν.3091/2002, ως προς τα δικαιολογητικά.

Η νέα εγκύκλιος

Με τη νέα εγκύκλιο, της κ. Σαββαϊδου, μια φράση σε παρένθεση υποδεικνύει ενδεχομένως ότι η ΓΓΔΕ είχε ενδείξεις για «περαίωση» ανέλεγκτων υποθέσεων οι οποίες παραγράφονταν. Αναλυτικά στην εγκύκλιό της αναφέρεται:

Με την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ.1265/16.12.2013 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων δόθηκαν οδηγίες για την επιλογή προς έλεγχο υποθέσεων Φορολογίας Κεφαλαίου που παραγράφονταν την 31.12.2013. Για την επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων Φορολογίας Κεφαλαίου που παραγράφονται την 31.12.2015 σας παραπέμπουμε στις οδηγίες που δόθηκαν με την ως άνω εγκύκλιο διαταγή και, δεδομένου ότι σε κάθε ελεγκτή έχει χρεωθεί ήδη ένας μεγάλος αριθμός υποθέσεων για έλεγχο, η κάθε Υπηρεσία θα αναθέσει επιπλέον προς έλεγχο δύο (2) υποθέσεις σε κάθε ελεγκτή.

Με αφορμή δε ερωτήματα που υποβάλλονται στις υπηρεσίες μας, διευκρινίζεται ότι οι υπόλοιπες υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου, οι οποίες παραγράφονται την 31.12.2015 και οι οποίες δεν θα χρεωθούν προς έλεγχο, είτε γιατί δεν πληρούν τα κριτήρια της ΠΟΛ.1265/16.12.2013 είτε γιατί υπερβαίνουν τον αριθμό των 2 υποθέσεων ανά ελεγκτή, θα αρχειοθετηθούν (ως παραγεγραμμένες) χωρίς να θεωρηθούν ή σφραγισθούν ως περαιωθείσες (κάτι που –όπως πληροφορούμαστε- συμβαίνει).

Σημειώνεται δε τέλος ότι στις υποθέσεις αυτές, εφόσον ζητείται η χορήγηση πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001, αυτό χορηγείται με βάση τα στοιχεία του φακέλου κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης χωρίς να είναι δυνατή ή επιτρεπτή οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία (π.χ. έλεγχος κ.λπ.).