Με χρήματα από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, εξασφάλισαν ο υπουργός Εργασίας και ο αναπλ. υπουργός Οικονομικών τα χρήματα για να πληρωθούν οι συντάξεις

Με υπουργική απόφαση, οι δύο υπουργοί έλαβαν συνολικά 290 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των συντάξεων. 

Σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις, 120 εκατ. ευρώ θα δεσμευτούν για την πληρωμή των συντάξεων του ΟΑΕΕ, 20 εκατ. ευρώ για το ταμείο νομικών και 150 εκατ. ευρώ για το ΙΚΑ.  

Όπως αναφέρει το σχτικό ΦΕΚ, για τον ΟΑΕΕ αποφασίστηκε: 

«Η διάθεση του ποσού των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (120.000.000,00 €) για την κάλυψη μέρους του ελλείμματος του Κλάδου Σύνταξης του Ο.Α.Ε.Ε. για το έτος 2015 από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που τηρείται στο Α.Κ.Α.ΓΕ.  Η μεταφορά του ποσού στον Ο.Α.Ε.Ε. θα γίνει από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) − Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) αρ. λογ. 261 45 156 με την έκδοση επιταγής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του «Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) σε τρείς ισόποσες δόσεις των σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (40.000.000,00 €), η πρώτη στις 26/10/2015, η δεύτερη στις 10/11/2015 και η τρίτη στις 10/12/2015.

Αντιστοίχως για το ΙΚΑ αναφέρει:

Αποφασίζεται η «διάθεση του ποσού των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (150.000.000,00 €) για την κάλυψη μέρους του ελλείμματος του Κλάδου Σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για το έτος 2015 από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που τηρείται στο Α.Κ.Α.ΓΕ. 1. Η μεταφορά του ποσού στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ θα γίνει από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) − Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) αρ. λογ. 261 45 156 με την έκδοση επιταγής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του «Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)» (ΦΕΚ Β΄ 2371/2012) Γενεών, σε τρείς ισόποσες δόσεις των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (50.000.000,00 €), η πρώτη στις 26/10/2015, η δεύτερη στις 10/11/2015 και η τρίτη στις 10/12/2015.