Στα 871,6 εκατ. ευρώ τα προ προβλέψεων κέρδη εννεαμήνου 2015 για την Alpha Bank, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα.

Μετά από φόρους καταγράφονται ζημιές 838,4 εκατ. ευρώ για το ίδιο διάστημα.

Επίσης, η Τράπεζα ανακοίνωσε μείωση των υπολοίπων των δανείων κατά 6,3% ετησίως σε 47 δισ. ευρώ και μείωση των υπολοίπων των καταθέσεων κατά 30% σε ετήσια βάση σε 30,5 δισ. ευρώ αντίστοιχη με τις εκτεταμένες εκροές στο τραπεζικό σύστημα, ως αποτέλεσμα της αυξημένης αβεβαιότητας σε εθνικό επίπεδο. Τους πρώτους μήνες του 2015 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση καταθέσεων στην Ελλάδα, ενώ το τρίτο τρίμηνο παρουσιάσθηκαν ενδείξεις σταθεροποιήσεως με εκροές 248 εκατ. Ευρώ.

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 154% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 έναντι 115% κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους λόγω των εκροών καταθέσεων.

Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες ανήλθε σε 27,1 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, σταδιακά βελτιούμενη μετά την επιβολή των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου 2015. Η χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε 22,2 δισ. ευρώ.

Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 15,2 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 24% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 67% το τρίτο τρίμηνο 2015. Ο Δείκτης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 36,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015.

Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες ανέρχεται σήμερα σε 26,7 δισ., ευρώ βελτιωμένη κατά 1,1 δισ. ευρώ μετά το δεύτερο τρίμηνο 2015, ως συνέπεια της επιβολής περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου 2015.

Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων αυξήθηκε σε 67% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, ύστερα από προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ύψους Ευρώ 2,4 δισ. το εννεάμηνο, οι οποίες αποδίδονται στις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν από την 30 Ιουνίου 2015.

Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 871,6 εκατ., ευρώ αυξημένο κατά 8,7% σε ετήσια βάση. Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 2.355,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2015. Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 258,7 εκατ. ή σε 166 μονάδες βάσεως.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:

Στο πλαίσιο ενός ευμετάβλητου περιβάλλοντος, διατηρήσαμε τη λειτουργική μας επίδοση. Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 871,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,7% σε ετήσια βάση, λόγω του χαμηλότερου κόστους καταθέσεων και της μειώσεως των λειτουργικών εξόδων κατά 8% σε ετήσια βάση. Με τον υψηλότερο Δείκτη Καλύψεως Καθυστερήσεων στο τραπεζικό σύστημα και με συνολικό απόθεμα προβλέψεων που ανέρχεται σε 15,2 δισ. ευρώ είμεθα έτοιμοι να εφαρμόσουμε στρατηγικές ενεργού διαχειρίσεως για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετουμένων δανείων, τόσο στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο όσο και στη λιανική τραπεζική, με στόχο την αύξηση της ανακτήσιμης αξίας τους. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης έως το τέλος του τρέχοντος έτους και στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως. Οι θετικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η βελτίωση των οικονομικών δεικτών θα επιτρέψουν στην Alpha Bank να επωφεληθεί από την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης και της σταθερότητος στον τραπεζικό τομέα.


TAGS